Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 i dotyczy osi priorytetowej Gospodarka- Innowacje-Technologie, Działanie/Poddziałanie: 1.2.2 Innowacje i transfer technologii / Infrastruktura B+R.

Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie laboratoriów fizyki doświadczalnej dla Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego:

  • Laboratorium Radiospektroskopii,
  • Laboratorium Polimerów,
  • Laboratorium Optoelektroniki,
  • Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych tego projektu wynosi 10 mln zł, z czego 7 219 550 zł wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 2 780 450 zł – wkład własny Beneficjenta. Data rozpoczęcia realizacji projektu to 25.03.2011, a data zakończenia 31.10.2014.

Projekt ten to ogromna szansa na rozwój fizyki doświadczalnej w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego US. Przewiduje on zakup nowoczesnej i unikatowej aparatury badawczej dla wymienionych wyżej laboratoriów. Dokonano już zakupu nowoczesnego spektrometru NMR z nadprzewodzącym magnesem do badania ciał stałych i cieczy, kalorymetru do analizy biopolimerów w roztworach oraz kalorymetru do badania materii organicznej w dowolnym stanie z możliwością równoczesnego badania kilku próbek. Aktualnie realizowany jest zakup zestawu laserowo-holograficznego, w tym lasera argonowo- kryptonowego dużej mocy oraz prototypowego akceleratora lekkich jonów, ze źródłem jonów i systemem transportu wiązki oraz komorą rozproszeń z ultra wysoką próżnią.

Wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria eLBRUS prowadzić będą różnego rodzaju eksperymenty z dziedziny fizyki ciała stałego, spektroskopii NMR, fizyki polimerów, optyki, fizyki jądrowej, fizyki materiałów oraz badania interdyscyplinarne, co powinno zaowocować wzrostem prac naukowych publikowanych międzynarodowych czasopismach fizycznych. Laboratoria te mają również pełnić ważną rolę w procesie poszukiwania nowych innowacyjnych technologii i wspierania lokalnych przedsiębiorstw nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.

Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń badawczych uzyskanych dzięki realizacji projektu eLBRUS daję szansę na prowadzenie wspólnych prac badawczych z centrami doskonałości, polskimi i zagranicznymi specjalistycznymi ośrodkami badawczymi. Laboratoria eLBRUS stanowić będą również zaplecze, działające w systemie non-profit, dla sektora przedsiębiorstw wysokiej technologii, oferujące zewnętrznym zleceniodawcom swe wysoko specjalistyczne usługi.