• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Fizyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Fizyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne i niestacjonarne
  Profil studiów
  ogólnoakademicki
  Punkty ECTS
  120
  Ilość semestrów
  3
  Czas trwania studiów
  2 lata
 • Opis kierunku

  Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych w medycynie, jest partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii (L), zna systemy komputerowe i umie je wykorzystać w zakresie softwarowym i hardwarowym (K), rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je modelować (M), zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, potrafi je modelować (N). Potrafi modelować działanie reaktorów jądrowych (P) oraz zna zaawansowane problemy fizyki.

 • Specjalności

  SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  • fizyka doświadczalna i teoretyczna (O)
  • fizyka i inżynieria jądrowa (P)
  • fizyka medyczna (L)
  • fizyka i monitoring Środowiska (M)
  • fizyka i zastosowanie komputerów (K)
  • nanotechnologia i fizyka materiałów (N)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 • Przykładowe przedmioty

  • Fizyka teoretyczna
  • Fizyka fazy skondensowanej
  • Fizyka kwantowa
  • Fizyka statystyczna
  • Mechanika teoretyczna
  • Sieci neuronowe
 • Możliwości zatrudnienia

  Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowiskach:
  • w szpitalach i laboratoriach medycznych (L),
  • w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych (K),
  • w firmach korzystających ze środowiska (M),
  • w firmach innowacyjnych (N),
  • w przemyśle i energetyce jądrowej (P),
  • w placówkach naukowych i laboratoriach (O)
  • w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (R)
 • Kontynuacja nauki

  Możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  2. ETAP Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Opłata rekrutacyjna 85 złotych
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 4 naborach: lipcowym, sierpniowym, wrześniowym i dodatkowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.

  Kryteria kwalifikacji

   

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest uzyskanie łącznie nie mniej niż 20 punktów ECTS z przedmiotów z dziedzin nauk fizycznych i matematycznych w ramach dotychczasowych studiów.
  Dokumenty Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (celem potwierdzenia zgodności
   kserokopii z oryginałem).
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.
  4. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
  5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata.
  7. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
  9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
  10. Oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem, celem potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydat zobowiązany jest do złożenia również indeksu z
   przebiegu odbytych studiów lub zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą (w zależności od wymogów przedstawionych w kryteriach kwalifikacji na danym
   kierunku/specjalności studiów).
  11. Orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na
   postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK),