• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Fizyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Fizyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne
  Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa
  obszar kształcenia: nauki ścisłe
  dziedzina kształcenia: nauki fizyczne
  dyscyplina naukowa: fizyka
  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta
  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje stopień naukowy doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
  Cele kształcenia
  Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej.
  Ilość semestrów
  8
  Czas trwania studiów
  4 lata
 • Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
  Ocena dostateczna – 4 pkt
  Ocena dostateczna plus – 8 pkt
  Ocena dobra – 12 pkt
  Ocena dobra plus – 16 pkt
  Ocena bardzo dobra – 20 pkt
  max. 20 pkt
  2. Rozmowa kwalifikacyjna  max. 70 pkt
  3. Znajomość języka angielskiego max. 4 pkt
  4. Inne: udokumentowana praca w kołach naukowych, udokumentowane publikacje naukowe, udokumentowany udział w konferencjach naukowych max. 6 pkt
  Łącznie  100 pkt
  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
  0 –    50 pkt – ocena niedostateczna
  51 –   60 pkt – ocena dostateczna
  61 –   70 pkt – ocena dostateczna plus
  71 –   80 pkt – ocena dobra
  81 –   90 pkt – ocena dobra plus
  91 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra
  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
  Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów do dziekanatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  2. ETAP Rozmowa kwalifikacyjna przed Radą Instytutu Matematyki.
  Opłata rekrutacyjna brak opłaty rekrutacyjnej
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 naborach: lipcowym i wrześniowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.