• Opis

  opis ogólny:

  Student podczas studiów nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które pozwalają na rozwiązanie średnio zaawansowanych problemów z zakresu fizyki. W zależności od wybranej specjalności jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych, zna funkcjonowanie organizmu, procesy biofizyczne oraz metody diagnozowania; zna podstawy systemów komputerowych i umie je wykorzystać; rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je mierzyć; zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie ich wytwarzania; zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych; zna bardziej zaawansowane problemy fizyki.

  charakterystyka:

  Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się egzaminem dyplomowym. Treści kształcenia obejmują podstawy fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz matematyki. Elektrodynamika, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa, molekularna, statystyczna i optyka to niektóre treści nauczania w bloku bardziej zaawansowanym. Istotną rolę odgrywają pracownie doświadczalne i laboratoria (w tym informatyki, fizyki medycznej, fizyki jądrowej, nanotechnologii), które razem z ćwiczeniami stanowią większość zajęć. Po I roku student wybiera specjalność.

  Specjalności wybierane podczas trwania studiów:

  1. Fizyka medyczna (L) – procesy biofizyczne zachodzące w organizmie człowieka oraz działanie i wykorzystanie aparatury medycznej,
  2. Nanotechnologia i fizyka materiałów (N) – podstawowe zjawiska zachodzące w nanomateriałach oraz ich wytwarzanie i badanie,
  3. Fizyka doświadczalna i teoretyczna (O) – elementy fizyki współczesnej,
  4. Fizyka i inżynieria jądrowa (P) – elementy fizyki i energetyki jądrowej.

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów!

  profil absolwenta:

  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Zdobyte wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązanie średnio zaawansowanych problemów z zakresu fizyki. Jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych. FM – zna procesy biofizyczne; zatrudnienie w szpitalach i laboratoriach medycznych; NFM – zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie wytwarzania; zatrudnienie w firmach innowacyjnych; FIJ – zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych; zatrudnienie w przemyśle i energetyce jądrowej; FDT – zna bardziej zaawansowane problemy fizyki; zatrudnienie w placówkach naukowych i laboratoriach.

  Szczegółowe informacje na stronie informacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Plany zajęć

 • Plany studiów i sylabusy

 • Prace licencjackie i egzamin licencjacki

 • Opis

  opis ogólny:

  Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i wybranej specjalności, które pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. W zależności od wybranej specjalności zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych w medycynie, jest partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii; zna systemy komputerowe i umie je wykorzystać w zakresie softwarowym i hardwarowym; rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je modelować; zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, potrafi je modelować; potrafi modelować działanie reaktorów jądrowych; zna zaawansowane problemy fizyki. Po odbytych studiach może znaleźć zatrudnienie (w zależności od ukończonej specjalności) w szpitalach i laboratoriach medycznych, w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych, firmach korzystających ze środowiska, innowacyjnych, w przemyśle i energetyce jądrowej, w placówkach naukowych i laboratoriach.

  charakterystyka:

  Studia trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się egzaminem magisterskim. Treści kształcenia obejmują m.in. fizykę teoretyczną i doświadczalną w tym: laboratoria fizyczne, metody doświadczalne i matematyczne fizyki, mechanikę kwantową, fizykę materiałów i laserów. Ważnym blokiem zajęć są pracownie doświadczalne i laboratoria, które razem z ćwiczeniami stanowią większość zajęć. Po I semestrze student wybiera specjalność.

  specjalności wybierane podczas studiów:

  1. Fizyka medyczna (L) – zaawansowane procesy biofizyczne oraz zastosowanie medycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  2. Nanotechnologia i fizyka materiałów (N) – zjawiska zachodzące w nanomateriałach, modelowanie nanostruktur, (studia stacjonarne)
  3. Fizyka doświadczalna i teoretyczna (O) – elementy fizyki współczesnej, (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  4. Fizyka i inżynieria jądrowa (P) – fizyka, inżynieria i energetyka jądrowa, (studia stacjonarne)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów!

  profil absolwenta:

  Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu fizyki i wybranej specjalności. Zdobyte wiedza i umiejętności pozwalają na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. FM – zna zasadę działania urządzeń wykorzystywanych w medycynie, jest partnerem lekarza w zakresie technik diagnostyki i terapii; zatrudnienie w szpitalach i laboratoriach medycznych; NFM – zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, potrafi je modelować; zatrudnienie w firmach innowacyjnych; FIJ – potrafi modelować działanie reaktorów jądrowych; zatrudnienie w przemyśle i energetyce jądrowej; FDT – zna rozwiązywać zaawansowane problemy fizyki; zatrudnienie w placówkach naukowych i laboratoriach;

  Szczegółowe informacje na stronie informacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Plan studiów i sylabusy

 • Egzamin magisterski

 • Opis

  Studia III° trwają cztery lata i obejmują 8 semestrów.
  Student nabywa szeroką wiedzę i umiejętności szczególnie w zakresie zagadnień związanych z przygotowywana pracą doktorską. Wiedza i umiejętności będą pozwalały na rozwiązanie zaawansowanych problemów z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej. Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych i badawczych oraz w firmach wykorzystujących innowacyjne technologie.

  Program studiów związany jest z tematyką naukową uprawianą w Instytucie Fizyki i obejmuje:

  • Astronomię i Astrofizykę,
  • Kosmologię i Teorię Grawitacji,
  • Fizykę Ciała Stałego,
  • Strukturę elektronową układów kulombowskich,
  • Fizykę Jądrową i Medyczną,
  • Elektrodynamikę i Optykę,
  • Teorię Pola i Fizykę Polimerów,

  Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać kierując pytania do
  dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US
  Instytut Fizyki,
  Wydział Matematyczno-Fizyczny,
  Uniwersytet Szczeciński,
  ul. Wielkopolska 15,
  70-451 Szczecin

 • Plany zajęć

W programie studiów przewidziane są liczne zajęcia o charakterze praktycznym przeprowadzane w pracowniach fizycznych i specjalistycznych laboratoriach. Na poszczególnych stronach można znaleźć materiały pomocne podczas zajęć dydaktycznych.

Koło Naukowe Fizyków powstało w 1994 roku i działa w ramach Uniwerytetu Szczecińskiego. Jego założycielem i opiekunem jest dr Stanisław Prajsnar.
Co roku prowadzone są wykłady na temat aktualnych nagród Nobla oraz na inne ciekawe tematy, każdy kto ma coś ciekawego do powiedzenia, otrzyma szansę by to zrobić. Ponadto regularnie organizowane są wyjazdy Koła Naukowego do Międzyzdrojów, w których biorą udział zaproszeni goście z różnych uczelni w Polsce.
Nie ma wymagań dla chętnych uczestniczenia w Kole, jeśli jesteś studentem fizyki przyjdź, niezależnie od roku studiów.

Strona domowa Koła Naukowego Fizyków.

Harmonogram konsultacji pracowników Instytutu Fizyki na rok akademicki 2018/ 2019: