Obecny cywilizacyjny rozwój technologiczny byłby niemożliwy bez prężnego i dynamicznego rozwoju matematyki. Poświadcza o tym wszechobecność narzędzi, teorii oraz idei matematycznych w naukach ścisłych, technicznych, i ekonomicznych.

Jednym z zadań, postawionych sobie przez Instytutu Matematyki, jako ośrodka naukowo-dydaktycznego, jest rozbudzanie świadomości matematycznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych oraz licealnych z regionu, a także wśród studentów kierunków matematycznych. Naszym celem jest ukazywanie niezwykłego piękna matematyki, dzielenie się pasją matematyczną oraz przekazywanie wspaniałych idei, na kanwie których wznosi się dzisiejsza nauka.

Popularyzacja matematyki jest dla nas ideą łączącą niezwykle wiele działań skierowanych do różnych grup społecznych. Wśród nich wyróżniamy:

 • Patronaty nad szkołami

  Wydział Matematyczno-Fizycznego US ma podpisane umowy patronackie z:

  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie

  porozumienie zawarte:

  • 25.10.2017 (bezterminowo)

  współpraca obejmuje:

  • przyznanie Szkole patronatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  • uczestniczenie uczniów Szkoły w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału, możliwość uczestniczenia uczniów Szkoły w odczytach studenckich kół naukowych działających na Wydziale, jak również w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale
  • wygłaszanie wykładów o tematyce matematycznej i fizycznej przez pracowników lub studentów Wydziału w Szkole, pomoc pracowników lub studentów Wydziału w organizacji w Szkole imprez takich jak Dzień Matematyki, Dzień Fizyki, Dzień Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, itp
  • możliwość wypożyczania Szkole przez Wydział pomocy dydaktycznych, możliwość wynajmu sal (w tym auli) i pracowni fizycznych na preferencyjnych, negocjowanych warunkach, ustalanych odrębnym porozumieniem
  • pomoc Szkoły w organizowaniu praktyk studenckich, możliwość udziału studentów Wydziału w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez Szkołę
  • sugerowanie władzom Wydziału potrzebnych modyfikacji  programów kształcenia celem poprawy przygotowania studentów do pracy w szkole
 • Projekty skierowane do szkół

  Projekt AS KOMPETENCJI trwał od 1.10.2009r. do 30.06.2013r. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, oraz Wielkopolskiego, w zakresie fizyki, matematyki i przedsiębiorczości w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie na studiach wyższych.

  Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!!trwał od 1.10.2009r. do 31.08.2012r. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów gimnazjów z województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, oraz Zachodniopomorskiego w zakresie fizyki, matematyki i przedsiębiorczości na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w tych obszarach.

 • Zachodniopomorski Festiwal Nauki

  Od wielu lat Wydział Matematyczno-Fizyczny US bierze czynny udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki. Podczas dni festiwalowych dzielimy się z uczestnikami naszą pasją oraz zamiłowaniem do nauk ścisłych. Pokazujemy nowe oraz zaskakujące oblicza fizyki i matematyki. Na uczestników między innymi czekają:

  • ciekawe wykłady popularno-naukowe prowadzone przez pracowników wydziału,
  • demonstracje fizyczne w laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • wieczorne obserwacje nieba.

  Zachodniopomorski Festiwal Nauki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym:

  XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2013

  XII Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2012

  XI Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2011

  X Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2010

  IX Zachodniopomorski Festiwal Nauki 2009

 • Konkursy matematyczne

  Olimpiada Matematyczna – jest konkursem odbywającym się corocznie od ponad 60 lat. Skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą wykazać się wiedzą oraz zdolnościami matematycznymi. Zawody są trójstopniowe. Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje:

  • szóstkę z matematyki na koniec roku,
  • szóstkę z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
  • wstęp bez egzaminu na wiele wydziałów wyższych uczelni.

  W Szczecinie Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej istnieje od 1985 roku, odpowiada za etap wstępny i okręgowy olimpiady. Swoim zasięgiem obejmuje województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

  Międzyszkolne Zawody Matematyczne to konkurs matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem  Zawodów jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Do konkursu zgłaszane są czteroosobowe drużyny szkolne lub uczniowie startujący indywidualnie. Zawody są jednoetapowe – w ciągu 180 minut zawodnicy rozwiązują 20 zadań testowych (test wielokrotnego wyboru) i dwa zadania otwarte. Uczestnicy konkursu nie korzystają z kalkulatorów i tablic matematycznych. Oficjalna strona: www.zawody.mat.szc.pl

  Matematyka w Obiektywie  jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010,  przez Uniwersytet Szczeciński w celu popularyzowania nauki, a w szczególności wiedzy i kultury matematycznej poprzez fotografię. Patronem od chwili ogłoszenia konkursu jest JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Komitet organizacyjny konkursu zawiązany został podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. Jego przewodniczącą została dr hab., prof. US Małgorzata Makiewicz. Organizatorami konkursu są studenci z Koła Naukowego Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Studenckie Koła Naukowe

  Ciekawą ofertą dla aktywnych studentów są koła naukowe, w ramach których odbywają się cykliczne spotkania oraz międzyuczelniane konferencje. Inicjatywa kół naukowych pozwala rozszerzyć oraz zgłębić zagadnienia wykraczające poza standardowy kurs studiów. Dla ambitnych studentów jest to doskonałe uzupełnienie kształcenia oferowanego przez Instytut.

  Obecnie studenci matematyki, już od wielu lat, angażują się w działalność w ramach kół:

  Koło Naukowe MatematykówGłównym celem działalności Koła Naukowego Matematyków jest rozszerzanie wiedzy matematycznej ukierunkowane na perspektywę przyszłej pracy naukowej. Mniej głównym celem jest budowanie i wzmacnianie nieformalnych więzi pomiędzy ludźmi cieszącymi się poznawaniem matematyki. Członkowie Koła, na prawie cotygodniowych spotkaniach zapoznają się z tematyką, rzadziej poruszaną w trakcie studiów, a stanowiącą uzupełnienie wiedzy zdobytej na zajęciach. Nasze Koło współpracuje także ze szkołami z regionu. Ważnym corocznym wydarzeniem w funkcjonowaniu Koła jest organizacja Międzyuczelnianego Obozu Naukowego “Wisełka”, który odbywa się tradycyjnie we wrześniu.”

  Przewodniczący Koła: Malwina Ziętek (I rok, st. II stopnia)
  Opiekun: dr Tomasz Jędrzejak, dr hab., prof. US Franciszek Prus-Wiśniowski, dr Jarosław Woźniak
  Adres e-mail: knm@wmf.univ.szczecin.pl


  Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki – zostało reaktywowane w roku 2003. W latach 1974 – 1985 funkcjonowało pod nazwą: Koło Młodych Dydaktyków WSP w Szczecinie. Koło organizuje coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe Dydaktyków matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” w Pobierowie, konkurs wiedzy matematycznej nie objętej programem nauczania WEKTOR oraz – od roku 2010 – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Matematyka w obiektywie. Członkowie koła biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Współpracują ze szkołami wszystkich poziomów nauczania, przygotowują publikacje naukowe i dydaktyczne. Od roku 2011 Koło prowadzi działalność wydawniczą (najważniejsze publikacje książkowe: Kultura matematyczna dla nauczycieli – 2011, Poznawcza sieć matematycznego myślenia – 2012, O fotografii w nauczaniu matematyki. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów. – 2013)

  Prezes Koła: Dorota Andrychowska (II rok, st. II stopnia)
  Opiekun: dr hab., prof. US Małgorzata Makiewicz
  Adres e-mail: kmdmus.naukowe@gmail.com


  Koło Kultury Matematycznej działa od 2014 roku. Naszym celem jest popularyzacja matematyki oraz jej szeroko pojętej kultury. Richard Feynman powiedział: „Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”. W pracy staramy się  pokazać, że matematyka jest wszechobecna, użyteczna i piękna. Prowadzimy bloga, dzięki któremu zachęcamy środowisko internautów do odkrywania tajemnic królowej nauk. Współpracujemy z Kołem Młodych Dydaktyków przy organizacji corocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dydaktyków Matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” w Pobierowie oraz Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Bierzemy również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i sympozjach. Mamy stały kontakt z wieloma szkołami, przygotowujemy dla uczniów autorskie warsztaty matematyczne.

  Prezes Koła: Dagmara Tęga (I rok, st. II stopnia)
  Opiekun: dr hab., prof. US Małgorzata Makiewicz
  Adres e-mail: kolo.kultury.matematycznej@mailgrupowy.pl

  Blog: http://kolokulturymatematycznej.blogspot.com/