Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU

  Dziekan Wydziału prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko

  asystenta w Instytucie Fizyki

  (stanowisko naukowo – dydaktyczne)

  Wymiar etatu: 1/1

  dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

  data ogłoszenia: 18.04.2019r.

  termin składania ofert: do 27.05.2019r.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  „Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania”.

  Wymagane dokumenty na stanowisko asystenta:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf)
  2. Wniosek o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Życiorys ze zdjęciem.
  4. Kwestionariusz osobowy.
  5. Kserokopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra nauk fizycznych (oryginał do wglądu).
  6. Informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych).
  7. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  8. Inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydatów.

  Opis: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk fizycznych. Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego dąży do wzmocnienia istniejącego potencjału badawczego w zakresie teorii korelacji elektronowej. Preferowane będą podania od kandydatów mających doświadczenie w zakresie obliczeń używających jawnie skorelowanych funkcji falowych. Istotnym elementem oceny kandydatów będzie posiadanie dorobku naukowego (minimum dwie publikacje w czasopismach o wysokim impact factor) oraz biegła znajomość oprogramowania Mathematica (szczególnie w zakresie obliczeń o wysokim stopniu paralelizacji).

  Słowa kluczowe:

  teoria korelacji elektronowej.

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ul. Wielkopolska 15 ; 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazany wyżej adres, pokój 108.

  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną

  Treść ogłoszenia.