Konkurs na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki

  Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowiska

  adiunkta w Instytucie Fizyki

  (stanowiska naukowo – dydaktyczne)

  Wymiar etatu: 1/1

  dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

  data ogłoszenia: 5.03.2018r.

  termin składania ofert: do 19.03.2018r.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

  1. Podanie do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o zatrudnienie.

  2. Życiorys ze zdjęciem.

  3. Kwestionariusz osobowy.

  4. Kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk fizycznych (oryginał do wglądu).

  5. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego).

  6. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego.

  8. Inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydatów.

  Opis: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych.

  Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego dąży do wzmocnienia istniejącego potencjału badawczego w zakresie kosmologii. Od kandydata ze stopniem doktora oczekuje się przygotowania i obrony rozprawy habilitacyjnej na przestrzeni 1-2 lat. Preferowane będą podania od kandydatów mających duże doświadczenie w zakresie kosmologii obserwacyjnej oraz fundamentalnej (opartej na teoriach oddziaływań fundamentalnych). Istotnym elementem oceny kandydatów będzie posiadanie znaczącego dorobku naukowego (publikacje w czasopismach o wysokim „impact factor”, duża liczba cytowań, wykładów zaproszonych na konferencjach, organizacja konferencji itp.). Atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków na prowadzenie badań naukowych.

  Słowa kluczowe: kosmologia: teoretyczna, obserwacyjna; kosmologia fundamentalna

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.

  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

  Konkurs Treść ogłoszenia