Konkurs na stanowiska adiunkta w Instytucie Fizyki

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU

  Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Konrad Czerski ogłasza konkurs na stanowisko

  adiunkta w Instytucie Fizyki

  (stanowiska naukowo – dydaktyczne)

  Wymiar etatu: 1/1

  dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

  data ogłoszenia: 22.05.2019r.

  termin składania ofert: do 24.06.2019r.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668; http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf)
  2. Wniosek do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o zatrudnienie.
  3. Życiorys ze zdjęciem.
  4. Kwestionariusz osobowy.
  5. Kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu doktora nauk fizycznych (oryginał do wglądu).
  6. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego).
  7. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  8. Wykaz publikacji.
  9. Inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydatów.

  Opis: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych. Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego dąży do wzmocnienia istniejącego potencjału badawczego w zakresie fizyki ciała stałego. Preferowane będą podania kandydatów mających doświadczenie w zakresie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele stałym, w szczególności w badaniu dynamiki i struktury zeolitów. Istotnym elementem oceny kandydatów będzie posiadanie dorobku naukowego.

  Słowa kluczowe: fizyka ciała stałego, jądrowy rezonans magnetyczny

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego po-zytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.

  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

   

  Treść ogłoszenia