Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Matematyki

  Dziekan Wydziału Matematyczno – Fizycznego

  Uniwersytetu Szczecińskiego

  ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

  profesora uczelni

  w Instytucie Matematyki

  Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują (szczegóły na http://www.mat.wmf.usz.edu.pl):

  · Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna

  · Geometria różniczkowa

  · Analiza nieliniowa

  · Teoria sterowania

  · Funkcje analityczne

  · Układy dynamiczne

  · Teoria reprezentacji algebr

  · Teoria funkcji rzeczywistych

  · Analiza funkcjonalna

  · Dydaktyka matematyki

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Wykaz dokumentów:

  · oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668; http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/O/D20181668.pdf)

  · podanie o zatrudnienie (formalnie adresowane do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego)

  · życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,

  · kwestionariusz osobowy,

  · odpisy dyplomów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych,

  · informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego)

  · oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

  · oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu

  Dokumenty należy składać do 28 czerwca 2019 roku w dziekanacie Wydziału Matematyczno – Fizycznego, ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin.

  O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany odrębnym pismem.

  „Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygniecie stanowi podstawę do dalszego postępowania.”

  Wymiar etatu: 1/1

  Okres zatrudnienia : 1 rok akademicki

  Treść ogłoszenia