Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Matematyki

  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski

  ogłasza konkurs na stanowisko

  profesora nadzwyczajnego

  w Instytucie Matematyki

  Wymiar etatu: 1/1

  data ogłoszenia: 4.02.2019r.

  Obszary badawcze reprezentowane w Instytucie Matematyki obejmują:

  • Teoria liczb i arytmetyczna geometria algebraiczna,
  • Geometria różniczkowa,
  • Analiza nieliniowa,
  • Teoria sterowania,
  • Funkcje analityczne,
  • Układy dynamiczne,
  • Teoria reprezentacji algebr,
  • Teoria funkcji rzeczywistych,
  • Analiza funkcjonalna,
  • Dydaktyka Matematyki.

  Wykaz dokumentów:

  • podanie o zatrudnienie (formalnie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego),
  • życiorys naukowy, informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu stwierdzający uzyskanie stopni naukowych,
  • wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego,
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do prowadzenia kierunków studiów wyższych,  w przypadku wygrania konkursu.

  Dokumenty należy składać do 28 lutego 2018 roku w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Fizycznego lub wysłać pocztą na adres Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny, ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin.

  O wynikach konkursu kandydat zostanie poinformowany odrębnym pismem.

  Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

  Treść ogłoszenia