Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta.

  Kierownik projektu „Zeta funkcje grup i układów dynamicznych ” ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta. Projekt finansowany jest z Polsko-Niemieckiej Inicjatywy „Beethoven 2”, finansowanej wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki NCN i Niemiecką Fundację Badawczą DFG.

  Wymagania:

  1. Ukończone studia magisterskie (studia I i II stopnia) z matematyki.
  2. Odbywanie studiów doktoranckich w czasie ubiegania się o stypendium.
  3. Wymagane płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i w piśmie.
  4. Wymagana predyspozycje do pracy naukowej.
  5. Pożądane jest pewne doświadczenie z teorii grup, topologii algebraicznej lub teorii liczb.
   Doświadczenie w powiązanych z tematyką projektu zeta funkcjach grup i/lub  układów dynamicznych będzie dodatkową zaletą, ale nie jest niezbędne.
  6. W zgłoszeniach oceniane będą: średnia ocen ze studiów, oraz dotychczasowa aktywność naukowa. W razie konieczności o wyniku
   rekrutacji zadecyduje rozmowa w języku angielskim.
  7. Stypendium kończy się przygotowaniem  rozprawy doktorskiej  na podstawie zadań zrealizowanych podczas zatrudnienia w projekcie.

  Opis zadań:

  Doktorant będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Zeta funkcje grup i układów dynamicznych”. Projekt ma na celu połączenie istniejących technologii służącychdo wyliczenia reprezentacji oraz klas sprzężonych grup, z ideami z teorii punktów stałych Nielsen-Reidemeister’a oraz ostatecznie zastosowania ich w przypadku skręconym przez endomorfizm.
  Doktorant będzie pracował pod kierunkiem Aleksandra Felshtyna w  Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyniki badań będą przedstawiane na szkołach i konferencjach  naukowych.

  Warunki zatrudnienia:

  • Wynagrodzenie w formie stypendium naukowego w wysokości 3000 zł brutto/miesiąc.
  • Stypendium przewidziane na okres 36 miesięcy.
  • Rozpoczęcie pracy w projekcie od stycznia 2018.

  Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium:

  • pełne CV wraz z listą publikacji
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem
  • przynajmniej jeden list polecający od samodzielnego pracownika naukowego
  • opis zainteresowań naukowych
  • kopia pracy magisterskiej

  Na podstawie dostarczonych materiałów zostanie przygotowana lista rankingowa. Najlepsi kandydaci wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 6 grudnia 2017 roku pocztą elektroniczną na adres:

  Zgłoszenia bądź wszelkie pytania przyjmuje kierownik projektu: