Dom Marynarza, ul Malczewskiego 10, Szczecin

Kierownik:

Pracownicy:

Doktorant:

  • mgr Piotr Stępień

Opis:

W Laboratorium naukowo-dydaktycznym Radiospektroskopii są prowadzone prace naukowo-badawcze z dziedziny magnetycznego rezonansu jądrowego fazy skondensowanej. Oprócz tego w Laboratorium Radiospektroskopii studenci wykonują prace dyplomowe i magisterskie oraz wykonują prace laboratoryjne, których głównym celem jest zapoznanie się z doświadczalnymi metodami badania właściwości fazy skondensowanej metodami radiospektroskopii.

Laboratorium Radiospektroskopii posiada obecnie dwa impulsowe koherentne spektrometry magnetycznego rezonansu jądrowego na 15 MHz i 25 MHz firmy TEL-Atomic Incorporated (USA-Poland). W ramach projektu eLBRUS (kierownik projektu – prof. dr hab. Konrad Czerski) w tym roku zostanie zakupiony nowoczesny spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego firmy „Bruker” (Nemcy) – „Superconducting FT-NMR Spectrometr Avance IIITM 400 MHz WB optimized for High Power Solids Applications”.

Spektrometry Laboratorium mają bardzo szerokie możliwości w badaniu ciał stałych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego w szerokim zakresie częstości i temperatur. Aparatura Laboratorium Radiospektroskopii będzie wykorzystywana w procesie wykonaniu prac doktorskich na studiach doktoranckich Wydziału Mat-Fiz.

Spis doświadczeń i materiały pomocnicze:

Ćwiczenia w opracowaniu:

  • Relaksacja spin-sieć w laboratoryjnym układzie odniesienia
  • Relaksacja spin-sieć w wirującym układzie odniesienia
  • Wieloimpulsowa sekwencja Carra-Parcella
  • Ruch molekularny a temperaturowe zależności czasów relaksacji spin-sieć
  • Wpływ domieszek paramagnetycznych na relaksację spin-sieć
  • Zjawisko echa spinowego – „solid-echo”. Sekwencja impulsów 90°x – τ – 90°y – t

Pomoce naukowe: