• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Matematyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Matematyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne
  Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa
  obszar kształcenia: nauki ścisłe
  dziedzina kształcenia: nauki matematyczne
  dyscyplina naukowa: matematyka
  Kwalifikacje uzyskiwanie przez absolwenta
  Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia – stopień naukowy doktora nauk matematycznych w dyscyplinie: matematyka.
  Cele kształcenia
  Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej.
  Ilość semestrów
  8
  Czas trwania studiów
  4 lata
 • Wymagania wstępne oraz kryteria kwalifikacji

  Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

  Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

  Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów
  1 Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:Ocena dostateczna – 6 pkt

  Ocena dostateczna plus – 8 pkt

  Ocena dobra –10 pkt

  Ocena dobra plus – 12 pkt

  Ocena bardzo dobra – 14 pkt

  14
  2 Średnia ocen z przebiegu studiów (jednolitych magisterskich albo I i II stopnia). Średnia ocena z przebiegu studiów będzie przeliczana na punkty zgodnie z następującą zasadą: kandydat uzyska 1 pkt za średnią 3,0
  i 0,25 pkt. za każdą pełną 0,1 części całkowitej średniej ze studiów powyżej 3,0
  6
  3 Ocena projektu badawczego dotyczącego planowanej pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna 70
  4 Inne:Udokumentowana praca w kołach naukowych.

  Udokumentowane publikacje naukowe.

  Udokumentowany udział w konferencjach naukowych.

  10
  Łącznie 100

  Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:

  0 –    40 pkt – ocena niedostateczna

  41 –   53 pkt – ocena dostateczna

  54 –   62 pkt – ocena dostateczna plus

  63 –   75 pkt – ocena dobra

  76 –   84 pkt – ocena dobra plus

  85 – 100 pkt  – ocena bardzo dobra

  Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 54 pkt (ocena 3,5 – dostateczna plus).

  Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.

  Decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

  Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

  Obszar kształcenia, dziedzina, dyscyplina naukowa:

  obszar kształcenia: nauki ścisłe
  dziedzina kształcenia: nauki matematyczne
  dyscyplina naukowa: matematyka

 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów do dziekanatu Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  2. ETAP Rozmowa kwalifikacyjna przed Radą Instytutu Matematyki.
  Opłata rekrutacyjna brak opłaty rekrutacyjnej
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 naborach: lipcowym i wrześniowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.