• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Matematyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Matematyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne i niestacjonarne
  Profil studiów
  ogólnoakademicki
  Punkty ECTS
  120
  Ilość semestrów
  3
  Czas trwania studiów
  2 lata
 • Opis kierunku

  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka:

  a) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań
  b) posiada umiejętności:
  • konstruowania rozumowań matematycznych, testowania prawdziwości hipotez matematycznych,
  • budowania modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki,
  • przedstawiania treści matematycznych w mowie i na piśmie,
  • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych,
  c) jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania
  d)  zna język na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki.
 • Specjalności

  SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  • zastosowania matematyki (ZM)
  • nauczycielska (MN)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 • Przykładowe przedmioty

  • algebra i teoria liczb
  • teoria miary i całki Lebesgue’a
  • statystyka matematyczna
  • analiza funkcjonalna
  • kongruencje
  • geometria różniczkowa
 • Możliwości zatrudnienia

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne:

  • w bankach, firmach ubezpieczeniowych
  • w niektórych firmach handlowych i przemysłowych
  • firmach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane urządzenia i systemy
  • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
 • Kontynuacja nauki

  Możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  2. ETAP Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Opłata rekrutacyjna 85 złotych
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 4 naborach: lipcowym, sierpniowym, wrześniowym i dodatkowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.

  Kryteria kwalifikacji

   

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: Nauki ścisłe
  Wybór specjalności nauczycielskiej w trakcie studiów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy mają przygotowanie merytoryczne do nauczania matematyki, a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, uwarunkowany jest uzupełnieniem braków w ogólnym przygotowaniu do wykonania zawodu nauczyciela oraz braków w przygotowaniu do nauczania matematyki na II etapie edukacyjnym w toku studiów drugiego stopnia.
  Dokumenty Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (celem potwierdzenia zgodności
   kserokopii z oryginałem).
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.
  4. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
  5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata.
  7. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
  9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
  10. Oryginał albo odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem, celem potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku (specjalności) studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydat zobowiązany jest do złożenia również indeksu z
   przebiegu odbytych studiów lub zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą (w zależności od wymogów przedstawionych w kryteriach kwalifikacji na danym
   kierunku/specjalności studiów).