Matematyka - Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

 • Informacje ogólne

  Jednostka prowadząca Instytut Matematyki
  Wydział Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Cel studiów Celem studiów jest poszerzenie wiedzy matematycznej w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na etapach kształcenia II – IV.
  Opis kierunku/Program Doskonalenie kwalifikacji zawodowych – nabycie uprawnień do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół.
  Uczestnicy Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom magistra inżyniera, inżyniera lub magistra w zakresie nauk ścisłych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne, przygotowują się do nauczania przedmiotu szkolnego matematyka, ubiegają się o uzyskanie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
  Wykładowcy Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni z wieloletnim stażem zawodowym, zatrudnieni w Instytucie Matematyki.
  Czas trwania 3 semestry
  Opłaty 1450 zł za semestr
  Organizacja nauki Zajęcia odbywać się będą w piątki (15.30 – 20.00) i soboty (8.00 – 20.00), ewentualnie w niedziele (8.00 – 14.00) (w razie konieczności).
 • Terminy

  rejestracja w  ERK od 15 stycznia do 28 lutego 2018 r.
  rozpoczęcia zajęć marzec 2018 r.
  terminy zajęć Dokładny terminarz zostanie podany w terminie późniejszym po zakończeniu rekrutacji.
 • Warunki rekrutacji

  O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

  UWAGA!

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

  Zarejestruj się:

  Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na Wydział Matematyczno-Fizyczny.

 • Wymagane dokumenty

  Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstepnych, wg kolejności złożenia dokumentów aż do wypełnienia limitu miejsc (30).

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk ścisłych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne
  • 2 zdjęcia, legitymacyjne
  • poświadczona przez uczelnię fotokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika kursu.

  UWAGA!

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

  Zarejestruj się:

  Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na Wydział Matematyczno-Fizyczny.

 • Sposób składania dokumentów

  Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Matematyczno-Fizyczny

  Sekretariat Instytutu Matematyki (pokój 20)

  ul.Wielkopolska 15

  70-451 Szczecin

 • Wykaz przedmiotów

  • rachunek różniczkowy i całkowy II
  • geometria analityczna
  • algebra liniowa
  • geometria
  • technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
  • dydaktyka matematyki
  • geometria
  • matematyka dyskretna
  • arytmetyka szkolna z teorią liczb
  • algebra
  • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
  • rachunek różniczkowy i całkowy I
  • elementy logiki i teorii zbiorów
  • elementy topologii
  • praktyka dydaktyczna
 • Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen i wpisów z egzaminów lub zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie wszystkich praktyk przewidzianych w planie studiów.