1 oferta pracy

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki

  Szczecin, dn. 04.10.2017r.

  POSTANOWIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU
  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
  ogłasza konkurs na stanowisko
  asystenta
  w Instytucie Fizyki
  (stanowisko naukowo – dydaktyczne)

  wymiar etatu: 1/1

  dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

  data ogłoszenia: 04.10.2017r.

  termin składania ofert: do 18.10.2017r.

  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

  Wymagane dokumenty na stanowisko asystenta:

  1. Podanie do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o zatrudnienie.
  2. Życiorys ze zdjęciem.
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Kserokopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (oryginał do wglądu) lub dwie pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej.
  5. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym (wykaz publikacji, opis zainteresowań naukowych i doświadczenia dydaktycznego).
  6. Oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego.
  8. Inne dokumenty mogące istotnie wpłynąć na ocenę kandydatów.

  Opis: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

  Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora lub zaawansowany przewód doktorski(dwie pozytywne recenzje rozprawy doktorskiej) z udokumentowanym dorobkiem naukowym. Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego dąży do wzmocnienia potencjału badawczego w dziedzinie jądrowego rezonansu magnetycznego dlatego preferowani będą kandydaci z dorobkiem w tej dziedzinie.

  Słowa kluczowe: fizyka ciała stałego, jądrowy rezonans magnetyczny

  Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
  Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego
  Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski
  ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin

  Dokumenty można także dostarczyć osobiście pod wskazanym wyżej adresem, pokój 108.
  Uczelnia nie zwraca kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.