Po drugim roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) student jest zobligowany do odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych, a w przypadku specjalności nauczycielskich praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Dodatkowo studenci specjalności nauczycielskie drugiego stopnia studiów odbywają praktyki w szkole gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

 • Praktyki zawodowe

  Praktyki zawodowe mają charakter ciągły i odbywają się w dwóch częściach: dwa tygodnie w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej po 4 semestrze studiów oraz jeden tydzień w trakcie przerwy zimowej po 5 semestrze studiów. Celem praktyk zawodowej jest weryfikacja własnej wiedzy oraz umiejętności w odniesieniu do wymagań stawianych przez potencjalnych pracodawców, a także poszerzenie tej wiedzy oraz zdobycie kompetencji niezbędnych do aktywizacji zawodowej na rynku pracy. Zasady odbywania oraz zaliczania praktyk normuje regulamin praktyk zawodowych. Po odbytych praktykach student przekazuje wydziałowemu opiekunowi praktyk zawodowych wypełniony dziennik praktyk oraz kartę oceny praktyki, które stanowią podstawę zaliczenia praktyki.

  Opiekunami praktyk zawodowych są:

  na kierunku Fizyka na kierunku Matematyka
  mgr Janusz Mielnik dr Piotr Polak
 • Praktyki nauczycielskie

  Celem praktyk nauczycielskich jest przygotowanie studentów do nauczania w szkole podstawowej (dla studiów licencjackich) oraz w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (dla studiów magisterskich).

  Opiekunami praktyk nauczycielskich są:

  na kierunku Fizyka na kierunku Matematyka
  dr Tadeusz M. Molenda dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

  Szczegółowe informację o praktykach dydaktycznych na kierunku matematyka umieszczone są na stronie: