• Projekt Zostań młodym odkrywcą świata

  Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Nazwa projektu: Zostań młodym odkrywcą świata

  Czas realizacji: 07.2018 – 06.2020 r.

  Grupa wsparcia:

  uczniowie w wieku 6-16 lat, grupa 200 uczniów (100K i 100M) w tym cztery osoby z niepełnosprawnością (2K, 2M). Zakłada się, że 50% uczestników będzie pochodzić z terenów wiejskich. Planuje się dwa nabory po jednym w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20.

  Obszar oddziaływania: cała Polska,

  Opis projektu:

  Głównym celem projektu jest przygotowanie programów kształcenia i przeprowadzenie zajęć praktycznych z grupą uczniów w wieku 6-16 lat. Działania te, realizowane przez Uniwersytet Szczeciński, pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe dla potrzeb gospodarki, rynku pracy oraz społeczeństwa. Uczniowie odbędą szereg spotkań z wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną wynikiem których będzie uzyskanie takich kompetencji i umiejętności jak umiejętności matematyczno-przyrodnicze, ICT, rozwiązywanie problemów oraz umiejętność uczenia się.

  Spotkania te prowadzone będą według przygotowanych wcześniej programów kształcenia, które wskażą sposób uzyskania kompetencji i umiejętności. Spotkania odbywać się będą w nielicznych grupach i będą miały charakter warsztatów, gdzie zapewniony zostanie bezpośredni kontakt ucznia z trenerem, możliwość wykonania eksperymentów i doświadczeń. Wykorzystana metoda pracy w grupach, która rozbudowuje ciekawość poznawczą, kształci umiejętność komunikacji i współpracy, umożliwia wzajemne uczenie się, zwiększa zaangażowanie i motywację do pracy, zachęca do dyskusji i podejmowania nowych zadań, inspiruje do twórczego myślenia i rozwija zainteresowanie i pasję. W czasie projektu uczniowie będą uczestniczyć w zorganizowanym na Wydziale Matematyczno – Fizycznym festiwalu, który zapozna ich ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, zintegruje lokalną społeczność wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

 • Projekt MATH&ARTS

  Cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych (1.10.17- 30.03.18 i 1.09.18/31.12.18) oraz dla II klas gimnazjalnych MATH&ARTS – od sztuki do matematyki.

  W ramach projektu realizowane będą następujące tematy:

  1. Trening widzenia tego, co niewidoczne (od obserwacji fotografii anaglifowych przez analizę złudzeń optycznych po budowę figur niemożliwych),
  2. Trening intuicji powierzchni (tangramy, parkietarze i sofizmaty),
  3. Trening konstruowania fraktali płaskich i przestrzennych (Trójkąt Sierpińskiego, Kostka Mengera),
  4. Trening intuicji objętości (od pojemności ostrosłupa do wypełniania przestrzeni),
  5. Trening fotografii poznawczej – tematy studyjne i plenerowe (pojęcia matematyczne, prawidłowości, metafory),
  6. Trening harmonii a sztuka kinetyczna – powstawanie figur obrotowych, doświadczenia powierzchni symetrycznych, konstrukcja elipsy,
  7. Trening instalacji przestrzennych a tw. Eulera dla wielościanów wypukłych,
  8. Trening grafiki i formowania – figury przestrzenne, ich cienie i przekroje, anamorfozy.

  W zajęciach będą uczestniczyły grupy ze szkół objętych patronatem Zakładu Dydaktyki Matematyki IM WMF US.

 • AS KOMPETENCJI

  Projekt był realizowany od 1.10.2009r. do 30.06.2013r. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, oraz Wielkopolskiego, w zakresie fizyki, matematyki i przedsiębiorczości w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie na studiach wyższych.

 • Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!!

  Projekt był realizowany od 1.10.2009r. do 31.08.2012r. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji kluczowych 1920 uczniów gimnazjów z województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego, oraz Zachodniopomorskiego w zakresie fizyki, matematyki i przedsiębiorczości na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dalszej nauki w tych obszarach.