W skład Rady Pracodawców wchodzą osoby, które reprezentują instytucje zatrudniające absolwentów WMF US oraz współpracujących w zakresie realizacji wspólnych projektów, szkoleń, konferencji. Rada Pracodawców stanowi ciało konsultacyjno-doradcze dla WMF oraz jego Instytutów, które zostało powołane w celu:

 1. Wsparcia WMF US w zapewnieniu najwyższego poziomu kształcenia w zakresie: matematyki, fizyki i informatyki we wszystkich specjalnościach, w tym przygotowania absolwentów WMF do potrzeb i oczekiwań lokalnego oraz globalnego rynku pracy,
 2. Wzmocnienia i zacieśnienia partnerskich relacji pomiędzy WMF US a instytucjami zewnętrznymi,
 3. Stworzenia trwałej platformy współpracy oraz wymiany idei i doświadczeń na linii Uczelnia-pracodawcy,
 4. Zwiększenia i pogłębiania dotychczasowego zaangażowania instytucji zewnętrznych w proces doskonalenia jakości kształcenia w WMF US,
 5. Rozszerzenia obszarów dotychczasowej współpracy.

Do głównych zadań Rady Pracodawców należy:

 1. Opiniowanie koncepcji, programów oraz metod kształcenia na WMF US pod kątem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców,
 2. Wskazanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji absolwentów WMF US (w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych) oraz sugestii, w jaki sposób Uczelnia mogłaby ich lepiej przygotować do wejścia na rynek pracy,
 3. Identyfikacja potencjalnych obszarów współpracy WMF US z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 4. Konsultowanie uczelnianej i wydziałowych polityk i strategii rozwoju jakości kształcenia.

Członków Rady Pracodawców WMF US powołuje dziekan wydziału.

Skład Rady (od 15 maja 2017):

 1. Mariusz Mączyński (Oficyna Wydawnicza K. Pazdro Warszawa)
 2. Krystyna Milewska (Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie)
 3. Janusz Kozłowski (Infoludek Szczecin)
 4. Agnieszka Pękul (Casio Zibi S.A. Warszawa)
 5. Paweł Gajer (Superpharm Szczecin)
 6. Katarzyna Kumoch (Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Szczecinie)
 7. Jerzy Kołodziejczyk (Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach)
 8. Małgorzata Witkowska (Eltecom Szczecin)