• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Fizyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Fizyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne i niestacjonarne
  Profil studiów
  ogólnoakademicki
  Punkty ECTS
  180
  Ilość semestrów
  6
  Czas trwania studiów
  3 lata
 • Opis kierunku

  Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które pozwalają na rozwiązanie średnio-zaawansowanych problemów z zakresu fizyki. Absolwent kierunku Fizyka rozumie zjawiska fizyczne i posiada umiejętność ich zastosowania w praktyce. Jest przygotowany do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych oraz doświadczalnych. Jest przygotowany do pisania prostych programów komputerowych. Zna funkcjonowanie organizmu, procesy biofizyczne oraz metody diagnozowania (L), podstawy systemów komputerowych i umie je wykorzystać (K), rozpoznaje zagrożenia dla środowiska i umie je mierzyć (M), zna zjawiska zachodzące w nanomateriałach, technologie wytwarzania (N). Zna budowę i zasady działania reaktorów jądrowych (P) oraz bardziej zaawansowane problemy fizyki (O). W zależności od specjalności zapoznał się z nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w danej dziedzinie Fizyki, np. w fizyce medycznej (magnetyczny rezonans jądrowy, metody fizyki jądrowej, lasery), w nanotechnologii (metody analizy właściwości materiałów za pomocą technik mikroskopii tunelowej, techniki kalorymetryczne) czy w fizyce teoretycznej (zaawansowane metody matematyczne, wielkoskalowe symulacje numeryczne i innowacyjne technologie informacyjne).

 • Specjalności

  SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  • fizyka medyczna (L)
  • fizyka i inżynieria jądrowa (P)
  • fizyka doświadczalna i teoretyczna (O)
  • nanotechnologia i fizyka materiałów (N)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 • Przykładowe przedmioty

  • Podstawy Fizyki
  • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
  • Elektrodynamika
  • Podstawy elektroniki
  • Podstawy termodynamiki i Fizyki statystycznej
  • Astronomia
 • Możliwości zatrudnienia

  • w szpitalach i laboratoriach medycznych (L)
  • w firmach informatycznych, produkcyjnych i usługowych (K)
  • w firmach korzystających ze środowiska (M)
  • w firmach innowacyjnych (N)
  • w przemyśle i energetyce jądrowej (P)
  • w placówkach naukowych i laboratoriach (O)
 • Kontynuacja nauki

  Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzi studia II stopnia – kierunek Fizyka na których absolwenci I stopnia mogą kontynuować kształcenie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować kształcenie również na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i studiach podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  2. ETAP Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Opłata rekrutacyjna 85 złotych
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 4 naborach: lipcowym, sierpniowym, wrześniowym i dodatkowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.

  Kryteria kwalifikacji

   

  Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

  • Grupa I: fizyka i astronomia, matematyka;
  • Grupa II: biologia, chemia, geografia, informatyka;
  • Grupa III: język obcy nowożytny, język polski.

  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

  Dokumenty

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (celem potwierdzenia zgodności
   kserokopii z oryginałem).
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.
  4. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
  5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata.
  7. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
  9. Orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na
   postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK),
  10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

  Olimpiady

   

  Wykaz olimpiad, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Astronomiczna
  • Olimpiada Innowacji Technicznych
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
  • Fizyczne ścieżki