• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Matematyka
  Jednostka prowadząca
  Instytut Matematyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne i niestacjonarne
  Profil studiów
  ogólnoakademicki
  Punkty ECTS
  180
  Ilość semestrów
  6
  Czas trwania studiów
  3 lata
 • Opis kierunku

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka posiada: podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, jest kreatywny, samodzielny, komunikatywny, posiada umiejętności inicjowania nowego modelu działania, zna język na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki. posiada umiejętności:
  • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności   klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • dokonywania złożonych obliczeń,
  • przedstawiania treści matematycznych w mowie i na piśmie,
  • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
  • formułowania problemów matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
  • korzysta z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i ich rozwijania,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych.
 • Specjalności

  SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  • teoria optymalizacji i sterowania (TOS)
  • teoria kodowania (TK)
  • zastosowania matematyki (ZM)
  • matematyczna analityka procesów gospodarczych (MPG)
  • nauczycielska (MN)

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

 • Możliwości zatrudnienia

  Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w:
  • bankach, firmach ubezpieczeniowych
  • niektórych firmach handlowych i przemysłowych
  • firmach wdrażających nowoczesne, zautomatyzowane  urządzenia i systemy
  • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych
 • Kontynuacja nauki

  Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek matematyka realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i studiach podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  2. ETAP Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Opłata rekrutacyjna 85 złotych
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 4 naborach: lipcowym, sierpniowym, wrześniowym i dodatkowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.
  Kryteria kwalifikacji

   

  Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Na jego podstawie obliczany jest wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego, na bazie którego tworzona jest lista rankingowa przyjętych kandydatów.

  Kandydaci zdający nową maturę: Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

  • Grupa 1: matematyka,
  • Grupa 2: chemia, fizyka i astronomia, informatyka,
  • Grupa 3: język obcy nowożytny, język polski,

  gdzie wpisujemy wynik egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym i jeśli kandydat zdawał egzamin na poziomie rozszerzonym, to również ten wynik. Przyjmujemy oznaczenia P_i dla wyniku egzaminu na poziomie podstawowym w  i-tej grupie oraz R_i dla wyniku egzaminu na poziomie rozszerzonym w  i-tej grupie dla i=1,2,3.

  Wynik końcowy w postępowaniu rekrutacyjnym jest obliczony na podstawie wzoru:

  max\left( \frac 14\cdot P_1, \frac 12\cdot R_1 \right)+ max\left( \frac 3{20}\cdot P_2, \frac 3{10}\cdot R_2 \right)+max\left( \frac 1{10}\cdot P_3, \frac 15\cdot R_3 \right)

  gdzie max(x,y) oznacza maksimum z liczb x i y.

  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Kandydaci zdający starą maturę: Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

  • Grupa 1: matematyka;
  • Grupa 2: chemia, fizyka i astronomia, informatyka;
  • Grupa 3: język obcy nowożytny, język polski,

  gdzie wpisujemy wynik egzaminu pisemnego lub ustnego. Przyjmujemy oznaczenia O_i dla oceny przedmiotu w i-tej grupie dla i=1,2,3.

  Wynik końcowy w postępowaniu rekrutacyjnym jest obliczony na podstawie następujących wzorów.

  W przypadku skali ocen 1-6:

  10\cdot\left ( O_1-1 \right ) + 6\cdot\left ( O_2-1 \right ) + 4\cdot\left ( O_3-1 \right )

  W przypadku skali ocen 2-5:

  20\cdot O_1 +12\cdot O_2 + 8\cdot O_3 - 100.

  Dokumenty

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (celem potwierdzenia zgodności
   kserokopii z oryginałem).
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.
  4. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
  5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata.
  7. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
  9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.
  Olimpiady

   

  Wykaz olimpiad, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Astronomiczna
  • Olimpiada Innowacji Technicznych
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
  • Fizyczne ścieżki