• Informacje ogólne

  Nazwa kierunku
   Optyka okularowa
  Jednostka prowadząca
  Instytut Fizyki
  Wydział
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Tryb studiów
   stacjonarne
  Profil studiów
  ogólnoakademicki
  Punkty ECTS
  180
  Ilość semestrów
  6
  Czas trwania studiów
  3 lata
 • Opis kierunku

  Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa jest przygotowanie studentów do pracy w różnych podmiotach gospodarczych, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi w obszarze optycznym.
  Student nabywa podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki i biologii, które pozwalają na świadome wykorzystanie urządzeń i aparatury optycznej ze szczególnym uwzględnieniem optyki okularowej.

 • Plan studiów i program kształcenia

 • Możliwości zatrudnienia

  Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy:
  • w zakładach produkujących sprzęt optyczny
  • w szpitalach i przychodniach
  • w zakładach optycznych
 • Kontynuacja nauki

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku optyka okularowa mają możliwość kontynuowania kształcenia na kierunku fizyka oraz innych kierunkach studiów drugiego stopnia i studiach podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Rekrutacja

  Etapy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 2 etapach:

  1. ETAP Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (–>link) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  2. ETAP Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizycznego.
  Opłata rekrutacyjna 85 złotych
  Terminy rekrutacji Rekrutacja odbywa się w 4 naborach: lipcowym, sierpniowym, wrześniowym i dodatkowym. Rejestracja w systemie ERK jest możliwa od połowy czerwca.

  Kryteria kwalifikacji

   

  Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

  • Grupa I: fizyka i astronomia, matematyka;
  • Grupa II: biologia, chemia, geografia, informatyka;
  • Grupa III: język obcy nowożytny, język polski.

  Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

  Dokumenty

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Ankieta osobowa (podanie – oficjalny druk), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej ERK.
  2. Oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (celem potwierdzenia zgodności
   kserokopii z oryginałem).
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły.
  4. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,
  5. Aktualne kolorowe fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 szt.
  6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata na studia albo aktu urodzenia kandydata.
  7. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).
  8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć również oryginał dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający miejsce zajęte w finale.
  9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają stosowne oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK.

  Olimpiady

   

  Wykaz olimpiad, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Fizyczna
  • Olimpiada Informatyczna
  • Olimpiada Astronomiczna
  • Olimpiada Innowacji Technicznych
  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
  • Fizyczne ścieżki