Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)


Fizyka
typ studiów: stacjonarne

Rekrutacja na nieodpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
Podstawą kwalifikacji jest liczba uzyskanych punktów przyznawanych według schematu:

1. Ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów drugiego stopnia. Zasady punktacji:
Ocena dostateczna – 4 pkt
Ocena dostateczna plus – 8 pkt
Ocena dobra – 12 pkt
Ocena dobra plus – 16 pkt
Ocena bardzo dobra – 20 pkt
max. 20 pkt
2. Rozmowa kwalifikacyjna max. 70 pkt
3. Znajomość języka angielskiego max. 4 pkt
4. Inne: udokumentowana praca w kołach naukowych, udokumentowane publikacje naukowe, udokumentowany udział w konferencjach naukowych max. 6 pkt
Łącznie 100 pkt

Przeliczanie liczby uzyskanych punktów na ocenę:
0 – 50 pkt – ocena niedostateczna
51 – 60 pkt – ocena dostateczna
61 – 70 pkt – ocena dostateczna plus
71 – 80 pkt – ocena dobra
81 – 90 pkt – ocena dobra plus
91 – 100 pkt – ocena bardzo dobra
Do podjęcia studiów doktoranckich i realizacji projektu badawczego pod kierunkiem opiekuna naukowego może zostać wybrany kandydat, który uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym więcej niż połowę maksymalnej liczby punktów.

Przyjęcia na studia trzeciego stopnia odbywać się będą w ramach uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego limitu miejsc.
Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia trzeciego stopnia podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.
więcej