Dla studentów I i II stopnia

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytety Szczecińskiego może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.
  2. Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin może uzyskać student, który jest mieszkańcem Szczecina, w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 26 lat, uzyskał za ostatnie dwa semestry średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 lub ukończył studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym, deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata.
  3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów może być przyznane studentowi, który szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku lub uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku.

Dla doktorantów

  1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz doktorantom drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich, którzy w roku akademickim poprzedzającym terminowo realizował program studiów doktoranckich, uzyskał przynajmniej średnia 4,0 z egzaminów, wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
  2. Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub w postępowaniu rekrutacyjnym”.
  3. Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin może uzyskać doktorant, który jest mieszkańcem Szczecina, w momencie składania wniosku nie osiągnął wieku 30 lat, ma otwarty przewód doktorski oraz ma wyznaczonego promotora rozprawy doktorskiej, ukończył studia wyższe jednolite magisterskie lub studia II stopnia z wynikiem co najmniej dobrym, deklaruje pracę lub dalszą naukę na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata, ma osiągnięcia naukowe.
  4. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów może być przyznane doktorantowi, który wykazał się postępami w pracy naukowej, uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie oraz uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.