• Skład osobowy

 • Publikacje

  1. Środki dydaktyczne w nauczaniu krzywych stożkowych na lekcjach matematyki, Dialogi. Pismo Pedagogiczne nr. 8 (15) 1997, s. 16-17
  2. Rozumowanie nie wprost na lekcjach matematyki, Gradient Nr 4(43)/ 1998, Fundacja Rozwoju Matematyki Polskiej, Warszawa, s. 239-248
  3. Wdrażanie przyszłych nauczycieli do stosowania Technologii Informatycznej w nauczaniu matematyki, W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red. J. Migdałek, P. Moszner Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków 2000, s. 171-178
  4. Uwagi o stosowaniu środków technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki, W: Technologia Informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym (T. Brodziński red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2000, s. 227-232
  5. Próba wykorzystania wybranych programów komputerowych w poszukujących i problemowych metodach nauczania matematyki, W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce (K. Wenta red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2000, s. 337-346
  6. (współautor: M. Bąk) Creative activities formation of environmental engineering students programming microcomputer educational applications, W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickich predmetu, J. Mares, K. Pokorny (red.), Gaudeamus, Hradec Kralove 2000, s. 11-13
  7. Rozwijanie myślenia twórczego uczniów przy pomocy technik komputerowych jako kompetencja dydaktyczna nauczyciela, Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, R.5/Nr1-2 2000, s. 57-61
  8. Próba zastosowania technologii informacyjnej na lekcjach matematyki w gimnazjum, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka, z.25/2001, s. 91-104
  9. Uwagi na temat systemu oceniania w gimnazjum na przykładzie matematyki, W: Pomiar edukacyjny jako kompetencje pedagogiczne, K. Wenta (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2001, s. 583-591
  10. Wstęp do badań nad twórczością matematyczną uczniów inspirowaną środkami komputerowymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka, z.25/2001, s.105-120
  11. Diagnoza zachowań twórczych uczniów na przykładzie matematyki, W: K. Wenta (red.) Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej, Agencja Wydawnicza Kwadrat Szczecin 2002, s. 383-389
  12. Pierwsze refleksje z działalności komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli matematyki, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka, z.26/2002, s. 183-190
  13. Przygotowanie informatyczne nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego, W: J. Migdałek, B. Kędzierska (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej, Rabid Kraków 2002, s. 135-142
  14. Wspólny kierunek działań instytucji oświatowych i naukowych w początkowych etapach reformy systemu edukacji, W: K. Wenta, E. Perzycka (red.) Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji, Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos s.c Częstochowa 2002, s. 87-92
  15. Wstęp do rozważań na temat etyki nauczyciela i ucznia w trakcie procesu oceniania i egzaminowania, W: B. Niemierko, J. Brzdąk (red.) Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy w szkole, Toruń 2002, s. 167-171
  16. Zastosowanie komputera w kształtowaniu uczniowskiej twórczości matematycznej W: M.M. Sysło red. Informatyka w szkole XVIII Kopernik – Toruń 2002, s. 482-486
  17. Uwagi na temat praktyki wykorzystania komputerów w nauczaniu matematyki, W: J. Migdałek, B. Kędzierska red. Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji, Rabid Kraków 2002. s. 283-290
  18. Myślenie twórcze przy komputerze jako wyzwanie dla nowoczesnej edukacji matematycznej, W: E. Solarczyk-Ambrozik, Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, s. 257-260
  19. Próby zastosowania komputerów w kształtowaniu twórczości matematycznej uczniów o dominującej inteligencji wizualno- przestrzennej, W: K. Wenta, E. Perzycka (red.), Edukacja informacyjna, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin 2003, s. 153-157
  20. Wspomaganie metody pokazu aplikacją wideokonferencyjną w nauczaniu informatyki w gimnazjum, W: J. Migdałek, P. Moszner (red.), Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy, Rabid, Kraków 2003, s. 427-434
  21. Nauczanie matematyki ukierunkowane na twórczość przy pomocy arkusza kalkulacyjnego, W: J. Morbitzer, (red.), Komputer w edukacji, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków 2003, s. 161-167
  22. Gymnasium Students’ Mathematical Creativity When Applying Computer Means, W: Technology in Mathematics Teaching, T.Triandafillidis , K.Hatzikiriakou (red.), University of Thesaly, Volos, 2003, s. 59-66; i W: Creativity in mathematics educational and the education of gifted students, E. Velikowa (red.), ICCME & EGS Rousse 2003, s. 195-202
  23. Selected humanistic aspect of students mathematical creativity when applying computer means W: Trendy technickeho vzdelavani, Chraska, J. Kropac (red.), VOTOBIA, Praha Olomouc 2004, s. 203-209
  24. Wspomaganie widzenia przestrzennego w nauczaniu stereometrii programem komputerowym opartym na zjawisku anaglifów W: Komputer w edukacji. Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie Kraków 2004, s. 137-142
  25. Wartości edukacyjne twórczych nauczycieli matematyki, W: Pedagogika Szkoły Wyższej Nr 23, K. Jaskot (red.), 171-175
  26. Radecki (red.), Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego Szczecin 2004, s. 171-175
  27. Przygotowanie przyszłych nauczycieli matematyki do korzystania z komunikacji internetowej, W: Przygotowanie nauczycieli. Internet w procesie kształcenia, Kędzierska, J. Migdałek (red.), Rabid Kraków 2004, s.121-126
  28. Fotografia w diagnozie matematycznych zachowań twórczych uczniów, W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno -psychologiczna – stan i perspektywy badań, K. Wenta, E. Perzycka, Agencja Wydawnicza Kwadra Szczecin 2004, s. 246-251
  29. Próba zastosowania fotografii cyfrowej w poglądowym nauczaniu matematyki, W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2004, s. 364-371
  30. System Informacji Oświatowej – nadzieje i obawy, W: Technologia Informacyjna i Komunikacja w edukacji. System Informacji Oświatowej Perzycka (red.), Oficyna Wydawnicza CDiDN Szczecin 2004, s. 23-24
  31. Informatyczne przygotowanie kandydatów na nauczycieli w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego, W: De la Societe de L’information. Quelques aspects, en France et en Pologne, M. Grańko-Karwowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2004, s. 19-21
  32. Twórczość matematyczna uczniów gimnazjów posługujących się środkami komputerowymi, W: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dydaktyka Matematyki. Seria V. Kraków 2004, J. Konior, B. Nowecki (red.), Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 265-280
  33. Jakościowa analiza twórczości matematycznej uczniów gimnazjum posługujących się środkami komputerowymi, W: Zeszyty Naukowe Nr 400/5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2005, s. 101-118
  34. Wybrane warunki procesu diagnozy uczniowskich matematycznych zachowań twórczych, W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, K. Wenta, E. Perzycka (red.) Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 168-172
  35. Czy środki komputerowe zawsze pomagają w rozwiązywaniu zadań matematycznych, W: Komputer w edukacji. 15 Ogólnopolskie sympozjum naukowe Akademia Pedagogiczna w Krakowie, J. Morbitzer (red.), Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie Kraków 2005, s. 152-156
  36. Selected elementary and practical examples of students mathematical creativityduring solving problems, W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, P. Cyrus (red.), Hradec Králové 2005, s. 68 – 76
  37. Interakcje między uczniem a programem komputerowym podczas rozwiązywania pewnego zadania z geometrii, W: Komputer w eduk T.16/ AP im. KEN w Krakowie Pracownia Technologii Nauczania J. Morbitzer (red.), Pracownia Technologii Nauczania AP Kraków 2006, s. 139-145
  38. Twórcze pomysły uczniów podczas realizacji projektu edukacyjnego „Film o paradoksach”, W: Edukacja Informacyjna. Komputer, internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, Wenta, E. Perzycka (red.), Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 84-87
  39. Kompetencje informatyczne przyszłych nauczycieli matematyki, W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli , J. Migdałek, M. Zając Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Kraków 2006, s. 261-265
  40. Dydaktyka matematyki. Praktyki studenckie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, Podręcznik, s.150
  41. Mathematical photography in developing creativity of students, W: Trendy ve vzdělávání 2006: technika a informační technologie, Chraska, M. Klement, C. Serafin (red.), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2006, s. s.112- 116.
  42. The use of choosen pc aplications in students mathematical creativity, W: Informatyka v skole a v praxi, I. Cernak, J. Majherowa (red.), Pedagogicka Fakulta Katolickiej Univerzity v Ruzomberku, Ruzomberok 2006, s. 140- 146.
  43. Zastosowanie technologii komputerowej w poglądowym nauczaniu matematyki i nauczaniu twórczości, W: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, P. Cyrus (red.), Hradec Králové 2006, s. 99 – 104
  44. Twórcze myślenie uczniów na lekcjach matematyki z komputerem, W: Technologia Informacyjna i Komunikacja w edukacji. Komputer i multimedia w pracy nauczyciela, E. Perzycka (red.), Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006, 48-51
  45. Ideał nauczyciela dostrzegany przez jego uczniów, W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watoła (red.), Wydawnicza Agencja Artystyczna PARA 2007, s. s. 137-142
  46. Przeobrażanie się komputerowego wspomagania nauczania matematyki na przykładzie pewnej szkoły ponadgimnazjalnej w Szczecinie, W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli, J. Migdałek, M. Zając (red.) Wydawnictwo FALL Kraków 2007, s. 342-350
  47. Próby opisu rzeczywistości językiem geometrii fraktalnej, W: Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym Perzycka, A. Stachura (red.), Zapol, Szczecin 2007, s.531-544
  48. Rozumowanie matematyczne ucznia a kształtowanie jego odporności na manipulację poprzez media, W: Manipulacja Media Edukacja, B. Siemieniecki (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2007, s.334-342
  49. Postrzeganie obrazów matematycznych a wyobraźnia przestrzenna uczniów, W: Kulturotwórcze konteksty nauczania matematyki, Makiewicz (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2007 s. 55-68,
  50. Kulturotwórcze konteksty nauczania matematyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ,Monografia pod redakcją, Szczecin 2007
  51. Wspomaganie matematycznych uzdolnień twórczych uczniów narzędziami komputerowymi W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, J. Migdałek, M. Zając (red.) Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2008, s. 41-50
  52. Zarys przesłanek matematycznej twórczości uczniów posługujących się narzędziami komputerowymi, W: Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji, J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008, s. 361-369
  53. Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki. Matematyka stosowana, Wydawnictwo Zapol, ,Monografia pod redakcją, Szczecin 2008, 116 stron
  54. Między dyskusją a erystycznym sporem. Rozważania o nauczaniu komunikacji uczniów podczas lekcji logiki, W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, Błaszczyk, M. Drzewowski, W. Maliszewski (red.) Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009, s. 309-316
  55. Do czego szkolna matematyka może się przydać po szkole? Pomagamy uczyć nr 2/2009 Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP, s. 1-7
  56. Zadania testowe i otwarte na rozpoczęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Pomagamy uczyć nr 2/2009 Biuletyn Klubu Nauczyciela WSiP, s. 14-32
  57. Kształcenie u uczniów postawy badacza – odkrywcy poprzez sztukę na przykładzie zajęć koła matematycznego w gimnazjum, Rocznik Pedagogiczny t.33/2010, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 181-190
  58. Nauka matematyki z komputerem, W: Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej, Kozielska (red.) Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2010, s. 115-127
  59. Sztuka (w) matematycznej fotografii, W: Zeszyty naukowe forum młodych pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zeszyt 14. Sztuka w służbie edukacji S. Jaskuła (red.), Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 225-245
  60. Przykłady twórczych pomysłów uczniów fotografujących obiekty matematyczne, W: Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 125-140
  61. Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna dla nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, monografia, 112 stron
  62. (współautorzy: A. Babicka, P. Dudek, E. Perzycka) Competencia creativa del profesor (Teacher’s creative competence), W: Altas habilidades: superdotación y talentos” Coordinado 4/2010, M. Dolores, P. Sánchez (red.), Asociación Universitaria de Formación del Profesorado, Zaragoza (España 2010, 51-63
  63. Elementy kultury matematycznej w fotografii, SKNMDM Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, Monografia 204 strony
  64. Matematyka nasza niedostrzegalna kultura, W: Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Studia Pedagogiczne t. LXIV Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych, Łośgraf, Warszawa 2011, s. 287-307
  65. Kognitive Aspekte des Fotografierens mathematischer Modele, W: Wege zur Präsentation mathematischer Modelle D. Lordick (red.) ViewegTeubner Verlag Dresden 2011
  66. Codzienne i niecodzienne w matematyce za sprawą fotografii, W: Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Białystok 2012, s. 204-220
  67. Poznawcza sieć matematycznego myślenia w metaforach fotograficznych pochodzących z konkursu Matematyka w obiektywie, SKNMDM Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2012, Monografia, stron 220
  68. Mathematical cognition in metaphors expressed through photography, W: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology / r. 2012 Nr 2, s. 27-39
  69. Myśl matematyczna wyrażona fotografią. Inspiracje eksperymentu pedagogicznego, Rocznik Pedagogiczny t.36/2013 Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 273-289
  70. O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów, SKNMDM Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2013, Monografia, stron 220
  71. Research Report: Photography for the Mathematical Culture of the Student, W: International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies 1, No. 1,2014 ISSN 2392-0092, s. 61-76
  72. Photography in elementary education. Constructing the meaning of the concept of symmetry in the process of interiorization and exteriorization, Issues in Early Education 1(24)/2014, s. 59-73
  73. Mathematical Concepts in Photography -Comprehension Limits, SKNMDM Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2014, Monografia, stron 220
  74. O kulturze matematycznej ucznia. Eksterioryzacja wiedzy matematycznej za pomocą fotografii, Edukacja Humanistyczna nr 2(31), 2014 ISSN 1507-4943, s. 139-153
  75. Fotografia dla kultury matematycznej ucznia. Raport z badań, W:   Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, M. Tanaś, S. Galanciak, s. 105-132
  76. Fotografia a wyobraźnia w kształceniu matematycznym. Raport z badań, Psychologia wychowawcza Tom 50, Numer 8/2-16, s. 42-62 (praca w druku)
  1. K. Osiak, A Cantor cube as a space of higher level orderings, Tatra Mt. Math. Publ. 32 (2005), 71-84
  2. K. Osiak, A. Sładek, A note on number of orderings of higher level, Arch. Math. (Basel) 86 (2006), no. 2, 101-110
  3. K. Osiak, The Boolean space of higher level orderings, Fund. Math. 196 (2007), no. 2, 101-117
  4. M. Machura, K. Osiak, The extensions of R-places and application, Quadratic forms-algebra, arithmetic, and geometry, 289-297, Contemp. Math. 493, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009
  5. K. Osiak, The Boolean space of R-places, Rocky Mountain J. Math. 40 (2010), no. 6, 2003-2011
  6. M. Machura, M. Marshall, K. Osiak, Metrizability of the space of R-places of a real function fi eld, Math. Z. 266 (2010), no. 1, 237-242
  7. S. Kuhlmann, M. Marshall, K. Osiak, Cyclic 2-structures and spaces of orderings of power series elds in two variables, J. Algebra 335 (2011), 36-48
  8. I. Efrat, K. Osiak, Topological spaces as spaces of R-places, J. Pure Appl. Algebra 215 (2011), no. 5, 839-846
  9. F.-V. Kuhlmann, M. Machura, K. Osiak, Metrizability of spaces of R-places of function fi elds of transcendence degree 1 over real closed fields, Comm. Algebra 39 (2011), no. 9, 3166-3177
  10. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, Embedding theorems for spaces of R-places of rational function fields and their products, Fund. Math. 218 (2012), no. 2, 121-149
  11. T. Banakh, Y. Kholyavka, O. Potyatynyk, M. Machura, K. Kuhlmann, On the dimension of the space of R-places of certain rational function fields, Cent. Eur. J. Math. 12 (2014), no. 8, 1239-1248
  12. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, A common generalization of metric, ultrametric and topological fixed point theorems, Forum Math. 27 (2015), no. 1, 303-327
  13. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, Correction to A common generalization of metric, ultrametric and topological xed point theorems, Forum Math. 27 (2015), no. 1, 329-330
  14. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, S. Shelah, Symmetrically complete ordered sets, abelian groups and fields, Israel J. Math. 208 (2015), no. 1, 261-290
  15. K. Kuhlmann, The structure of spaces of R-places of rational function fields over real closed fields, Rocky Mountain J. Math. 46 (2016), no. 2, 533-557
  16. P. Koprowski, K. Kuhlmann, Places, cuts and orderings of function fields, J. Algebra 468 (2016), 253-274.
  17. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, C. Visan, Valuations on rational function fields that are invariant under permutation of the variables, J. Algebra 464 (2016), 279-296
  18. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, Fixed point theorems for spaces with a transitive relation, Fixed Point Theory 18 (2017), 663-672
  19. F.-V. Kuhlmann, K. Kuhlmann, F. Sonaallah, Coincidence point theorems for ball spaces and their applications, to appear in: Ordered Algebraic Structures and Related Topics, CIRM , Luminy, France, October 12-16 2015, Contemporary Mathematics 697 (2017), 211-226
  1. Miary wolne w przestrzeniach liniowych , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 27, Prace Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Nr 4 , 1987, 179-193.
  2. Measurable linear operators on Banach spaces , Colloquium Mathematicum vol. 54 , fasc. 2 , 1987, 94-99.
  3. Measurable linear functionals and operators on Frechet spaces , Fifth International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius , June26 – July 1 1989, Abstracts of Communications, T. II , Vilnius 1989, 227-228.
  4. Remarks on admissible shifts of probability measures and measurable linear operators on linear spaces, Środowiskowa Konferencja Matematyków , Materiały z I Konferencji Oddziału Szczecińskiego PTM i Instytutu Matematyki US , Szczecin 1990,197-209.
  5. Translations of measurable sets in linear spaces , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 87, Acta Mathematica Pomeranica Nr 1 , 1991, 23-26.
  6. Measurable linear functionals and operators on Frechet spaces , Proceedings of the American Mathematical Society , vol. 114 , nr 4 , 1992 , 1079-1085.
  7. The structure of measurable mappings on metric spaces , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 128, Acta Mathematica Pomeranica Nr 2 , 1993, 167 – 173.
  8. The structure of measurable mappings on metric spaces , Proceedings of the American Mathematical Society , vol. 122 , nr 1 , 1994, 147 -150.
  9. Theorem of Kuratowski-Suslin for measurable mappings, Proceedings of the American Mathematical Society , vol. 123, nr 5, 1995 , 1475-1479.
  10. The continuous approximation of measurable mappings, Demonstratio Mathematica, vol 29, nr 3, 1996, 529-531.
  11. Theorem of Kuratowski-Suslin for measurable mappings II, Proceedings of the American Mathematical Society, vol.124, nr 12, 1996, 3703-3710.
  12. Transformations of measurable sets in metric spaces, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 169, Acta Mathematica Pomeranica Nr 3 , 1995, 115-125.
  13. On operators induced by stochastic processes with independent increments , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 169, Acta Mathematica Pomeranica Nr 3 , 1995, 127-133.
  14. 0-1 law in product of groups, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 237, Acta Mathematica Pomeranica Nr 4, 1998, 35-48.
  15. Quasi-invariance of measures under translations and measurable linear operators, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 237, Acta Mathematica Pomeranica Nr 4, 1998, 49-63.
  16. 0-1 law for product measures in product of groups, Demonstratio Mathematica, vol 33, nr 4, 2000, 901-908.
  17. Measurable linear operators induced by stochastic processes , Demonstratio Mathematica, vol 35, nr 4, 2002, 863-868.
  18. Paradoksy i zadania niespodzianki w rachunku prawdopodobieństwa, Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki. Matematyka stosowana. (red. Małgorzata Makiewicz), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, 48-55.
 • Konferencje

 • Konkursy

 • Studenckie Koła Naukowe

  Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki

  logo-kolo-naukowe-dydaktykow

  Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

   

  Koło Kultury Matematycznej

  logo-kolo-kultury-matematycznej

  Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

   

 • Materiały dla studentów

 • Kontakt

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Instytut Matematyki
  Zakład Dydaktyki Matematyki
  Wielkopolska 15
  70-451 Szczecin
  tel./fax +48 91 444 12 67