• Skład osobowy

  • Główne kierunki badań

    Prace badawcze w zakładzie są prowadzone w ramach następującego tematu ogólnego przyjętego do wieloletniej realizacji: Badanie procesów nierównowagowych, przejść fazowych i dynamiki mikroskopowej ciał stałych. Powyższy temat obejmuje teoretyczne i doświadczalne badania struktury i dynamiki sieci krystalicznej, przejść fazowych, elektrycznych, magnetycznych i optycznych właściwości ciał stałych: diamagnetyków, półprzewodników, ferromagnetyków, ferroeletryków. W ramach tematu są prowadzone badania wielocząstkowych zagadnień fizyki magnetycznego rezonansu ciał stałych: zjawiska echa spinowego, formowanie koherencji wielokwantowej w układach spinowych, zjawiska relaksacji spin-spin i spin-sieć i inne. Zadanie tematu obejmuje również rozwój teorii przejść fazowych w ferroelektrycznych i ferromagnetycznych związkach ze skomplikowaną strukturą sieci krystalicznej i potencjałami oddziaływań międzycząstkowych o różnych promieniach zasięgu; obliczenia jawnych postaci dla funkcji termodynamicznych; opracowanie teoretycznych modeli dla interpretacji anomalii zachowania własności wielopodsieciowych kryształów ferroelektrycznych oraz mechanizmu powstania różnych faz termodynamicznych.